MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

Brand-& evakueringsplan

Brand- og evakueringsplan for Spurvelundskolen

1. Hvem alarmerer brandvæsenet? Hvordan? Hvorfra?
Den medarbejder der opdager brand skal aktivere nærmeste
brandtryk. Brandtryk findes i personalerummet og på kontoret.
Skolens ledelse informeres efterfølgende.

2. Hvordan alarmeres internt på skolen?
Signalet for evakuering er: Konstant ringning med skoleklokken
Ringeklokkekontakten i personalerummet slås til (konstant ringning).
Alternativt kan ringeklokkesystemmet i depotrummet på kontoret
sættes til konstant ringning.

3. Hvem modtager den tilkaldte hjælp?
En medarbejder der udpeges af evakueringslederen.

4. Ved man altid, hvor mange der er i bygningen?
Protokollen følger pædagogen/læreren, der har ansvaret for eleverne i
undervisningslektionen, og den medtages til evakueringsmødestedet.
Protokollen i SFO skal være ajourført hele tiden og den medtages af
personalet til evakueringsmødestedet.
Er klassen ikke på skolen skal der gives besked til kontoret, og det
skal skrives på tavlen i klasselokalet.
Læreren/pædagogen skal vide hvor eleverne opholder sig i tilfælde af
at der skal ske en evakuering.

5. Hvordan sikres, at alle er ude?
Børnene stilles op klassevis når man kommer til
evakueringsmødestedet, læreren/pædagogen kontrollerer om alle er
mødt. Derefter meddeler læreren/pædagogen evakueringslederen om
resultatet af optællingen.
Hvis der mangler nogen kan evakueringslederen bede en eller flere
stedkendte medarbejdere afsøge skolen/området, såfremt det er
forsvarligt.

6. Kender alle flugtvejene? (redningsåbninger, flugtvejstrapper
og flugtvejsgange)
Serviceleder informerer alle faste medarbejdere personligt om
redningsåbninger, flugtvejstrapper og flugtvejsgange. Dette sker ved
ansættelsen og efterfølgende skal medarbejderne selv holde sig ajour
om dette ved at se på opslagstavlen mrk. ”Evakuering og brand”, der
hænger i kopirummet. Information om skolens beredskab findes også
på spurvelundskolen.dk.

7. Hvor samles man udenfor?
Evakueringsmødestedet er på græsfodboldbanen.

8. Er der effekter, som skal medtages ved evakuering?
Lærere/pædagoger medtager protokoller.
Evakueringsleder ifører sig refleksvest og medtager megafon og
instrukser, disse kan findes i garderoben på kontoret.
Så snart alarmeringen foregår skal alle begive sig i hast til
evakueringsmødestedet på græsfodboldbanen. Uanset om man har sin
taske, jakke m.m. liggende inde i bygningen.

9. Hvem har ansvaret for at medtage ovennævnte?
Ajourførte fremmødeprotokoller medtages så vidt muligt af
lærer/pædagog.
Evakueringsleder ifører sig refleksvest og medtager megafon.

10. Ved alle, hvor brand- og førstehjælpsmaterielet er placeret, og
hvordan det betjenes?
Personalet skal instrueres af serviceleder om brug og placering.
Der foretages evakueringsøvelse en gang årligt på forskellige årstider.
Servicelederen er ansvarlig for at dette sker.

11. Hvordan informeres nye medarbejdere og faste vikarer?
Faste vikarer orienteres ved kopi af foreskrifterne. Ansvarlig for dette
er normalt viceskoleinspektøren / eller den ledelsesperson der har
ansvaret for vikarerne. Medarbejderen bekræfter med sin underskrift
inden påbegyndelsen af arbejdet / undervisningen at være bekendt
med instrukserne. Vikarer der har været her flere gange behøver kun
at gøre dette første gang.

12. Findes der information om, hvor ventilationsanlægget
afbrydes?
Hovedafbryder findes i kælderen ved klubindgang. Døren til rummet
er markeret med et skilt.

13. Findes der lister med håndværkere, der normalt bruges?
Teknisk serviceleder har lister med skolens normale håndværkere.

14. Hvor er bygningerne forsikret?
Odense Kommune er selvforsikret.

15. Er der oversigtstegninger over bygningerne?
Teknisk serviceleder har oversigtskort og desuden kan de ses på
opslagstavlen mrk. ”Evakuering og brand”, som findes i kopirummet.

16. Hvor findes evakueringsplaner og instrukser m.m.
Udleveres til hver medarbejder ved kortere eller længere
beskæftigelse og derudover findes der et eksemplar på kontoret og på
opslagstavlen mrk. ”Evakuering og brand”, som findes i kopirummet.
Brand- evakueringsplaner m.m. kan desuden ses på nettet på:
spurvelundskolen.aula.dk

17. Hvem er evakueringsleder?
Den ansvarlige tilstedeværende leder udpeger evakueringslederen.
Instrukser for evakueringslederens opgaver ligger sammen med
refleksvest og megafon, disse kan findes i garderoben på kontoret.
Derudover findes de på opslagstavlen mrk. ”Evakuering og brand”,
som findes i kopirummet, og på spurvelundskolen.aula.dk.
18. Hvornår revideres planen?
Hvert 2. år, næste gang i november 2019.


Alarmering
Alarmeringskontakt i personalerum eller på ringesystem i de-
potrum ved kontoret slås til, således at der er konstant ringene.