MENU
Aula_close Layer 1
Spurvelundskolens logo
Mobil menu

Skolens pædagogiske profil

Spurvelundskolens pædagogiske profil
Redigeret januar 2021


På Spurvelundskolen mødes børnene af anerkendende voksne.
Vi arbejder ud fra en anerkendende pædagogik og med anerkendende konflikthåndtering
Skolen er præget af en positiv og imødekommende omgangsform. 
Hver elev er unik og enestående og har krav på at blive set, hørt og forstået


På Spurvelundskolen tager vi udgangspunkt i, at børns læring foregår på mange forskellige måder.
Undervisningen og samværet tager sit udgangspunkt i, at den enkelte elev har sine egne individuelle styrkeområder og sine egne måder at lære på. 
Undervisningen skal derfor tage udgangspunkt i elevernes styrker - ikke i elevens svagheder - og skal tilrettelægges så alle elever tilgodeses og møder undervisningssituationer, de mestrer.
Alle forpligter sig til at arbejde i hovedparten af undervisningstiden med undervisningsformer, der i videst muligt omfang aktiverer så mange elever samtidig som muligt – altså sikring af en høj grad af elevaktivitet og med varierede undervisningsformer.


På Spurvelundskolen har vi et inspirerende, inkluderende og transparent læringsmiljø
Fysiske rammer:
Klasselokalers, fællesrum og læringscentrets indretning og interiør bidrager til at understøtte læring.  Det er naturligt at inddrage klasselokalernes nærområde til elevproduktioner og synlig læring.

Kultur:
Elevarbejder og resultater udstilles eller fremvises for klassekammerater og/eller resten af skolen for eksempel ved aulasamlinger.  ”Succes fejres”.
Materialer og udsmykning af lokalerne er varierede, og at de afspejler det, der netop lige nu forgår i undervisningen. 

Klasseledelse:
Det tilstræbes, at alle voksne på skolen er tydelige voksne og gode rollemodeller i forhold til eleverne.  Klasseledelse er vigtigt at mestre for såvel lærere som pædagoger.
Vi skal i videst muligt omfang benytte de samme symboler og tegn. To eksempler er, at vi benytter det samme håndtegn, når der skal skaffes ro, og at skoledagens/lektionens indhold anskueliggøres ved hjælp af dagsorden/piktogrammer.


På Spurvelundskolen prioriteres børns trivsel og tryghed højt.
På Spurvelundskolen er vi certificeret rettighedsskole under Unicef og arbejder aktivt med elevernes trivsel i henhold til skolens inklusionsstrategi.
Det tilstræbes, at det er de samme voksne som følger børnene fra 0. til 6. klasse
De voksne på skolen er bevidste om, at det er i relationen imellem barn og voksen at børns selvværd udvikles. 
Alle voksne viser i dagligdagen, at de er glade for børn, og de arbejder på at opbygge positive relationer til eleverne og er nærværende i kontakten.


På Spurvelundskolen skal undervisningen give mening for den enkelte elev.
Det er af stor betydning, at undervisningen er velstruktureret, herunder at der er synlige mål for elevernes læring. Altså: Hvad skal eleverne lære, hvorfor og hvordan? Og ikke mindst, hvordan kan den enkelte elev selv se, at han/hun har lært det?


På Spurvelundskolen vægter vi høj faglighed.
Vi samarbejder tværfagligt og professionelt omkring det enkelte barn, den enkelte klasse og den enkelte årgang.
Vi tilstræber, at alle lærere har liniefag i de fag, de underviser i, eller tilsvarende kompetencer.
Lærerne og pædagogerne er organiseret i professionelle læringsfællesskaber, bl.a. i årgangsteams, fagudvalg, og ressourceteam, som i samarbejde med skolens vejledere udvikler strategier og er ansvarlige for indsatser.


På Spurvelundskolen bruger vi den omkringliggende natur i undervisningen.
Viemosen er en del af Spurvelundskolens område og et vigtigt udeområde i særdeleshed for Forårs SFO’en og 0. årgang.
Formålet med undervisningen i Viemosen er at understøtte en mere varieret tilgang til den faglige undervisning. Herunder at folde undervisning ud i et ”institutionsfrit” rum.
De mange erfaringer, fra undervisningen i Viemosen, bredes ud til også at omfatte skolens øvrige klasser.


På spurvelundskolen har vi et tæt samarbejde mellem hjem og skole.
På Spurvelundskolen forgår samarbejdet mellem forældre og skole i tæt dialog. 
Vi har et nært samarbejde omkring den enkelte elev, og betragter opgaven omkring barnets læring og trivsel som et fælles ansvar imellem hjem og skole.
I skole/hjem-samarbejdet lægger vi stor vægt på et højt informationsniveau og god kontakt.
Alle klasseteam er forpligtet til at give relevant information til forældrene i form af ugeplaner/ugebreve evt. månedsbreve/læringsbreve, der lægges på Aula.
Generelle informationer om skolens liv og hverdag lægges på skolens hjemmeside og i Aula.

 

Skolens mission hjerte